61 855 13 92 sklep@ecotoys.eu

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8:00 - 17:00

Regulamin sklepu

''
''
''
''
Regulamin
I. Wstęp
 1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony  www.ecotoys.eu.pl jestMULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, z siedzibą przy ulicy Logistyczna 31, 62-080 Sady, NIP: 779226399, REGON: 302053899 .

 2. Zamówienia są realizowane na terenie RP

 3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest:

  • posiadanie dostępu do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów;

  • posiadanie aktualnego adresu e-mail;

 4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody Sklepu, Administratora.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy.

 2. Właściciel MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, z siedzibą przy ulicy Logistyczna 31, 62-080 Sady, NIP: 779226399, REGON: 302053899

 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody Sklepu, Administratora.

 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Złożenie zamówienia
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zlożenia zamówienia przez Klienta

 3. Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 8.00 – 17.00.

 4. Zamówiony Produkt wysyłany jest w ciągu 1 dni od zaksięgowania wpłaty

 5. Towar zakupiony w dni wolne od pracy i święta jest wysyłany następnego dnia roboczego.

 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 7. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.

 8. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

 9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.

 10. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

 11. Użytkownik ma możliwość pisania komentarzy.

IV. Warunki dostawy
 1. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia.

 2. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy

  • kurier DPD;

  • Inpost;

  • Poczta Polska;

  • odbiór osobisty.

 3. Realizacja dostaw odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zamówienia są dostarczane zgodnie z harmonogramem pracy przewoźników.

 4. W sytuacjach normalnych towar wysyłamy następnego dnia roboczego.

 5. Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Konsument może odstąpić od umowy.

V. Sposoby płatności
 1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

  • przelewu bankowego;

  • za pobraniem;

  • zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU

 2. Sklep ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikom, faktur VAT w formie elektronicznej.

 3. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Użytkownik dokonał akceptacji.

 4. Danymi do faktury są te podane w formularzu rejestracyjnym lub e-mailu

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres firma MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, z siedzibą przy ulicy Logistyczna 31, 62-080 Sady, NIP: 779226399, REGON: 302053899

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, z siedzibą przy ulicy Logistyczna 31, 62-080 Sady, NIP: 779226399, REGON: 302053899

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość NIE przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( zamówienie indywidualne);

  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta

VII. Prawo do rękojmi
 1. Produkty oferowane na Sklepie www.ecotoys.eu  objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Właściciel informuje, że w przypadku produktów objętych także dodatkową gwarancją producenta uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

 3. Właściciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

  • listownie na adres: MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda, ul. Logistyczna 31, 62-080 Sady,

  • wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail serwis@ecotoys.eu

 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 6. Właściciel ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 7. W przypadku braku odpowiedzi Właściciela o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.6, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.

 8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 9. Sprzedawca powinien w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest istotna.

 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę

 12. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.

 14. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 15. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 16. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

VIII. Dane osobowe
 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda,  oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

IX. Postanowienia końcowe
 1. Regulaminy są dostępne na stronie .

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Formy dostawy
Formy płatności
Partnerzy
Zwroty i reklamacje
Media społecznościowe
 •    
Kontakt
 • MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
 • 62-080 Sady ul. Logistyczna 31,
 • Tarnowo Podgórne
 • 61 855 13 92
 • sklep@ecotoys.eu
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.